herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego z dnia 5 października 2018 roku - w nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 1257 ze zm.) wzywam do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci POLKOMTEL BR41121_CZŁUCHÓW_CENTRUM na istniejącym obiekcie budowlanym na działce nr 19/2 w m. Człuchów ul. Szczecińska nr 16 spadkobierców lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej - udział we współwłasności nieruchomości zabudowanej działki nr 20/1 położonej w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej nr 18 w Człuchowie po Panu Władysławie Krakowiak