herb BIP - Starostwo Powiatowe w Człuchowie

www.starostwo.czluchow.org.pl

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Z dniem 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. Poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Zgodnie z art 2 ww ustawy przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. Udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie http://www.bip.powiatczluchowski.org.pl

 2. Udostępnione na stronie internetowej starostwa : http://www.starostwo.czluchow.org.pl

 3. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP lub na stronie Starostwa Powiatowego w Człuchowie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. Poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

 2. Informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

 3. Udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

 

Zgodnie z art 21 ww ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;

 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat;

 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. Nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;

 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej (starostwo@czluchow.org.pl).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Informacja sektora publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Urząd może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanym we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, zgodnie z art. 17 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Są to szczególności:

 1. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

 2. koszty elektronicznych nośników danych;

 3. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Na podstawie ww artykułu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej uchwałą Nr 301/11/2017 z dnia 23 lutego 2017r. Zarząd Powiatu Człuchowskiego ustalono
opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego z uwzględnieniem kosztów ich przygotowania lub przekazania w określony sposób i w określonej formie oraz z uwzględnieniem innych czynników, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie. Co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352);

 2. Uchwała Nr 301/11/2017 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 lutego 2017r. W sprawie ustalania opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Briegmann 09-03-2017 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Karol Briegmann 09-03-2017 12:24